Podstrona: Stypendium z własnego funduszu / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Stypendium z własnego funduszu

Komunikat z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie liczby stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2023/2024

 

Działając na podstawie § 2 ust. 9 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 maja 2023 r. (zarządzenie nr 40/2023 Rektora PRz z dnia 29 maja 2023 r.), określam liczbę stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2023/2024, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Liczba stypendiów dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego wynosi 15.

2. Liczba stypendiów dla studentów wyższych lat*:

Wydział

Liczba stypendiów

Budowy Maszyn i Lotnictwa

21

Mechaniczno - Technologiczny

2

Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

15

Elektrotechniki i Informatyki

14

Chemiczny

5

Matematyki i Fizyki Stosowanej

5

Zarządzania

24

Razem

86

 * ustalenia dotyczące liczby stypendiów zostały dokonane zgodnie z regułami matematycznymi


Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendia za wyniki w nauce dla studentów na rok akademicki 2023/2024, finansowane z Własnego funduszu na stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 

Na podstawie § 2 ust. 7 i 9 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2023/2024 z Własnego Funduszu na Stypendia Politechniki Rzeszowskiej.

Stypendium z Własnego funduszu na stypendia może być przyznane:

1) za wyniki w nauce studentom pierwszego roku studiów I stopnia, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych uzyskali wynik z egzaminu maturalnego na poziomie, co najmniej 80% punktów na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury;

2) za wyniki w nauce studentom pozostałych lat studiów I stopnia (innych niż wskazane w pkt 1) oraz II stopnia, którzy w roku poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszany jest nabór wniosków stypendialnych:

 1. osiągnęli wysoką średnią ocen za poprzedni rok studiów nie niższą niż 4,800;
 2. brali czynny udział w konferencjach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
 3. uzyskali nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim;
 4. brali udział w projektach badawczych związanych z kierunkiem studiów, na którym składany jest wniosek;
 5. stali się autorami publikacji naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
 6. stali się autorami lub współautorami patentu/wynalazku;
 7. odbywali studia według indywidualnej organizacji studiów;
 8. odbywali studia częściowe w innej uczelni w ramach programu ERASMUS trwające minimum semestr.

Osiągnięcia, o których mowa powyżej muszą być uzyskane w okresie od 1 października roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym składany jest wniosek, a ponadto muszą być związane z kierunkiem studiów, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium.

Spełnienie kryterium średniej ocen jest obligatoryjne zaś kryterium osiągnięć naukowych jest fakultatywne, za spełnienie którego mogą zostać przyznane dodatkowe punkty.

Stypendia z Własnego Funduszu na Stypendia są przyznawane na wniosek studenta. Wniosek jest dostępny w formie elektronicznej po zalogowaniu do systemu USOSweb pod adresem https://usos.prz.edu.pl. Wniosek dostępny będzie od dnia 16 listopada br.

Wydrukowany i podpisany należy złożyć w terminie od 16 do 22 listopada 2023 r. w Biurze Pomocy Materialnej dla Studentów, budynek J, pokój 118 w godzinach 8-11.

Stypendium z Własnego funduszu na stypendia przyznaje się jednorazowo. Wysokość stypendium w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1500 zł.

Zarządzenie Nr 40/2023 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie wprowadzenia na Politechnice Rzeszowskiej Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z własnego funduszu na stypendia

Klauzula informacyjna dla studenta składającego wniosek:

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych - kontakt pod nr telefonu 17 865 1775 lub e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi wniosku stypendialnego, w tym wypłaty i rozliczenia przyznanego świadczenia [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit e RODO, w zw. z art. 420 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów, finansowanych z Własnego funduszu na stypendia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza].
 4. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Wnioski bez wymaganych danych osobowych nie będą rozpatrywane.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom działającym na zlecenie Administratora, np. obsługa prawna, podmiot świadczącemu usługi IT.
 6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi wniosku stypendialnego. Po tym czasie dane osobowe będą archiwizowane przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną Politechniki Rzeszowskiej. Po upływie okresu przechowywania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Posiadasz prawo do:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy u. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję