Podstrona: Plan Równości Płci / POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza

Plan Równości Płci

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2022-2025

JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik zarządzeniem Nr 91/2022 z dnia 28 października 2022 r. §  3 wprowadził „Plan Równości Płci Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2022-2025”. Głównym celem opracowanego dokumentu było wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, które będą wsparciem dla osób studiujących (studentów i doktorantów) oraz pracujących (zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) w Politechnice Rzeszowskiej. Dokument ten ma charakter kompleksowy, zawiera bowiem badanie stanu obecnego w obszarze równości płci wśród osób zatrudnionych, rekrutowanych i studiujących, zdiagnozowanie problemu oraz zaplanowanie działań na lata 2022-2025. Plan Równości Płci dla PRz zakłada następujące cele:
Cel 1. Zwiększenie świadomości potrzeby równego traktowania oraz zwiększenie wiedzy o przyczynach, przejawach i skutkach nierównego traktowania w uwagi na płeć;
Cel 2. Dążenie do zachowania równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych i kierowniczych oraz w prowadzeniu badań naukowych;
Cel 3. Zapewnienie zrównoważonego dostępu do kariery naukowej i rozwoju kariery;
Cel 4. Zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym;
Cel 5. Zapobieganie przemocy ze względu na płeć.

Plan Równości Płci wpisuje się w ogólną strategię antydyskryminacyjną Politechniki Rzeszowskiej widoczną zarówno w aktach prawnych uczelni (regulamin pracy, kodeks etyki pracowników, kodeks etyki doktoranta, regulamin przeciwdziałania mobbingowi) jak też w rozwiązaniach instytucjonalnych (Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Komisja Antymobbingowa, Rzecznik Praw Studenta). Plan Równości Płci w Politechnice Rzeszowskiej jest z jednej strony narzędziem służącym całej społeczności akademickiej do stworzenia równych szans w rozwoju naukowym, osobistym i zawodowym – bez względu na płeć, z drugiej zaś zobowiązaniem dla władz uczelni do wdrożenia proponowanych rozwiązań i stałego monitorowania problemu równości płci.

Pełnomocnik i Zespół ds. Równości Płci

JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej zarządzeniem Nr 91/2022 z dnia 28 października 2022 r.  §  1 powołał Zespół ds. Równości Płci oraz  Pełnomocnika Rektora ds. Równości Płci, będącego jednocześnie przewodniczącym Zespołu - §  2. Zasadniczym celem Pełnomocnika oraz Zespołu ds. Równości Płci jest sprawienie by Politechnika Rzeszowska była uczelnią bezpieczną dla wszystkich członków społeczności akademickiej, wolną od uprzedzeń i dyskryminacji (m. in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie lub światopogląd, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową), która opiera swoje funkcjonowanie o zasady poszanowania godności ludzkiej, prawdy, wolności, równości i różnorodności, a także zapewnia wszystkim pracownikom przyjazną atmosferę pracy i  swobodę rozwoju naukowego.

Pełnomocnik Rektora ds. Równości Płci

Pełnomocnikiem Rektora PRz ds. Równości Płci Politechniki Rzeszowskie została dr hab. inż. Grażyna Mrówka-Nowotnik, prof. PRz (WBMiL). Pełnomocnik działa na rzecz całej wspólnoty akademickiej Politechniki Rzeszowskiej i podlega bezpośrednio Rektorowi PRz. Do najważniejszych obowiązków Pełnomocnika ds. Równości Płci należy:

 1. monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;
 2. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
 3. zbieranie informacji na temat dobrych praktyk równościowych i ich upowszechnianie;
 4. promowanie i upowszechnianie zasad równego traktowania i standardów antydyskryminacyjnych;
 5. informowanie społeczności Uczelni o postępach realizacji planu równości płci.

Zespół ds. Równości Płci

W skład Zespołu ds. Równości Płci poza Pełnomocnikiem wchodzą także przedstawiciele pracowników poszczególnych Wydziałów Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele pracowników administracyjnych PRz:

 1. Dr hab. inż. Grażyna Mrówka-Nowotnik, prof. PRz (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa) – przewodnicząca;
 2. Dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz (Rzecznik Praw Studentów) – zastępca;
 3. Dr hab. Aleksandra Bocian (Wydział Chemiczny);
 4. Dr Katarzyna Chudy-Laskowska (Wydział Zarządzania);
 5. Mgr inż. Justyna Gumieniak (Wydział Mechaniczno-Technologiczny);
 6. Dr Tomasz Masłowski (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej);
 7. Dr inż. Agata Skwarczyńska-Wojsa (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury);
 8. Dr inż. Anna Szlachta, prof. PRz (Wydziału Elektrotechniki i Informatyki);
 9. Mgr inż. Andrzej Sowa (Kanclerz).

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Równości Płci należy w szczególności:

 1. wdrożenie planu równości płci;
 2. monitorowanie działania planu równości płci;
 3. proponowanie działań doskonalących politykę równościową.
Zespół ds. Równości Płci - kontakt

Członkowie Zespołu ds. Równości Płci są osobami pierwszego kontaktu dla pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej w sytuacjach wymagających wsparcia/ porady/ wyjaśnienia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, niepełnosprawność czy orientację seksualną. O pomoc mogą zwrócić się pracownicy i studenci PRZ, którzy doświadczyli lub byli świadkami naruszenia zasad równego traktowania. Jeżeli doświadczyłaś/eś lub byłaś/eś świadkiem naruszenia zasad równego traktowania możesz zgłosić się do biura Zespołu osobiście i porozmawiać o swojej sprawie z zachowaniem poufności lub kontaktować się przez e-mail.

Dane kontaktowe

Biuro Zespołu ds. Równości Płci PRz
Adres:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
Budynek V, pokój 418
35-959 Rzeszów
dyżur: piątek, godz. 13:30-14:30, V-418

email: rownouprawnieni@prz.edu.pl
www: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/dobre-praktyki/plan-rownosci-plci

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję